Seccions Laboratori Clínic

 • BIOQUÍMICA CLÍNICA
 • BIOQUÍMICA ESPECIAL
 • HEMATOLOGIA I HEMOSTASIA
 • IMMUNOLOGIA
 • SEROLOGIA
 • HORMONES
 • ENZIMES
 • PROTEÏNES
 • DROGUES D’ABÚS I TERAPÈUTIQUES
 • TOXICOLOGIA
 • SCREENING PRENATAL 1er I 2n TRIM
 • ESTUDIS DE RADICALS LLIURES (ANTIAGING)
 • TEST D’INTOLERÀNCIA ALIMENTARIA
 • MICROBIOLOGIA I PARASITOLOGIA
 • MICOLOGIA
 • SEMINOLOGIA
 • CITOGENÈTICA
 • BIOLOGIA MOLECULAR
 • ANATOMIA PATOLÒGICA
 • CITOLOGIA

Seccions del laboratori industrial

 • ANÀLISIS MEDIAMBIENTALS
 • ANÀLISIS D’AIGÜES
 • ANÀLISIS D’ALIMENTS
 • ANÀLISIS INDUSTRIALS
 • ANÀLISIS VETERINARIS

Seccions Generals

 • EXTRACCIONS I RECOLLIDA DE MOSTRES
 • REVISIONS D’EMPRESA
 • SERVEI D’ANÀLISIS DOMICILIARIS
 • SERVEI MISSATGERIA I TRANSPORT MOSTRES
 • SISTEMES D’INFORMACIÓ
 • ATENCIO TÈCNICA AL PACIENT I AL METGE
 • SERVEI D’INFORMACIÓ I ATENCIÓ AL PACIENT
 • SEGUIMIENTO ESTADÍSTIC DE PACIENTS
 • SERVEI D’INFORMACIÓ I ATENCIÓ AL METGE
 • SEGURITAT I HIGIENE LABORAL
 • SERVEI DE NETEJA

Certificacions/ Acreditacions/ Subscripcions

mdb laboratori d´anàlisis clíniques posseeix la AUTORIZACIÓ ADMINISTRATIVA (resolució dictada amb data 11 Desembre 1.996) de la DIRECCIÓ GENERAL DE RECURSOS SANITARIS dependent del DEPARTAMENT DE SANITAT I SEGURETAT SOCIAL de la Generalitat DE CATALUNYA per l’exercici de la seva tasca com a Centre Sanitari d’Anàlisis Clíniques.

mdb laboratori d’anàlisis clíniques posseeix la ACREDITACIO DEL CUMPLIMENT DELS ESTANDARDS DE QUALITAT establerts en la “Ordre del Conseller de Sanitat i Seguritat Social de 15 d’Abril de 1997 per als centres de proves diagnòstiques de Laboratoris Clínics”.

L’any 2021 hem renovat la certificació de la NORMATIVA DE QUALITAT UNE-EN ISO 9001:2015 per l’entitat de certificació TÜV Rheiland amb nº de registre del certificat 0.04.05116.

certificado-calidad-iso

mdb laboratori d’anàlisis clíniques seguint la normativa de l’AGÈNCIA DE PROTECCION DE DADES, d’obligació notificació, disposada en la Llei Orgànica 15/199 de PROTECCION DE DADES DE CARACTER PERSONAL, disposa de la inscripció dels fitxers notificats amb els noms de PACIENTS, RESULTATS, CLIENTS, PERSONAL, PROVEÏDORS i AUTORITZACIONS i amb codis d’inscripció 2080950638, 2080950647, 2080950629, 2080950653, 20809500642 i 2081620195.

mdb laboratori d’anàlisis clíniques segons Llei 31/1995, RD 39/97 i disposicions que li siguin aplicable, té contractat un SERVEI DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS (Vigilància de la Salut i Prevenció Tècnica) amb UNIÓ DE MÚTUES (Mútua de A.T. i I.P de la S. S. Nº 267). Així mateix la Normativa ISO 9001:2008 implantada a mdb contempla una secció específica “SECCIÓ SEGURETAT I HIGIENE EN EL TREBALL”.

D’altra banda, té contractades diverses pòlisses d’ASSEGURANCES DE RESPONSABILITAT CIVIL amb l’IL·LUSTRE COL·LEGI DE METGES DE BARCELONA (WINTHERTUR) i una pòlissa d’assegurança DE RESPONSABILITAT CIVIL PROFESSIONAL amb MAPFRE INDUSTRIAL.

En 1.997 la Junta de Govern del Col·legi de Metges de Barcelona va acordar, en sessió plenària, atorgar al Dr. M. Durán Bellido el DIPLOMA D’ASSESSOR MÈDIC COL·LEGIAL, per exercir funcions d’assessorament i emissió de dictàmens o informes pericials, sent dos dels requisits imprescindibles, el no haver estat sancionat ni tenir en curs formi expedient disciplinari, a més de no haver estat inhabilitat per a l’exercici de la professió, ni haver estat objecte de cap sentència condemnatòria, ni que per malpraxis professional s’hagués procedit a la formalització d’un acord transacional. Annexem document.

mdb laboratori d’anàlisis clíniques té contractat els Serveis Jurídics del Bufet De Pascual&Març Advocats, membre de THE PARLEX GROUP com a assessors i protecció legal davant eventualitats.

Som membres i estem subscrits a la majoria de societats científiques relacionades amb la nostra activitat mèdica:

– Sociedad Española de Bioquímica Clínica y Patología Molecular.
– Associació Catalana de Hematologia i Hemoterapia.
– Associació Catalana de Medicina Interna.
– Associació Catalana de Pediatria.
– Associació Catalana de Salut Pública.
– Asociación Española de Higiene y Medicina Preventiva.

Cal destacar la incorporació de mdb laboratori d´anàlisis clíniques a l’AGRUPACIÓ CATALANA D’ESTABLIMENTS SANITARIS (ACES), membre al seu torn de la Federació Internacional d’Hospitals.

Control de Qualitat/ Calibracions d’Equips

mdb laboratori d´anàlisis clíniques després de l’Auditoria Externa realitzada al setembre del 2000 per l’Entitat Certificadora TÜV CERT, va obtenir la Certificació de la Normativa DIN EN ISO 9002:1994, culminant el seu procés d’implantació d’un Sistema de Qualitat Total iniciat en el 1997.

L’any 2009 renovem la certificació basant-nos en la Normativa DIN EN ISO 9001:2008 per l’empresa certificadora TÜV Internacional Grup TÜV Rheiland (ENAC Certificació Nº 14/C-SC027) amb nº de registre del certificat 0.04.05116/1.

mdb laboratori d´anàlisis clíniques participa en PROGRAMES DE CONTROL DE QUALITAT EXTERNA de les principals societats científiques de l’àmbit del laboratori clínic:

– FPCQLC: PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT DELS LABORATORIS CLINICS, del “Departament de Sanitat i Seguretat Social de la Generalitat de Catalunya”.

– SEIMC: PROGRAMA DE CONTROL DE CALIDAD DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y MICROBIOLOGÍA CLÍNICA.

– SEQC: PROGRAMA DE FORMACIÓN CONTINUADA DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE BIOQUÍMICA CLÍNICA Y PATOLOGÍA MOLECULAR.

– AEBM: PROGRAMA DE FORMACIÓN CONTINUADA DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE BIOPATOLOGÍA MÉDICA.

– SANITAS: PROGRAMA DE EDUCACIÓN CONTINUADA EN EL LABORATORIO CLÍNICO.

– IQAS: CONTROL DE CALIDAD EXTERNO DE SYSMEX SF-IQAS.

– AEDP: ASOCIACION ESPAÑOLA DE DIAGNOSTICO PRENATAL.

– UK NEQAS (UNITED KINGDOM NATIONAL EXTERNAL QUALITY ASSESMENT SERVICE FOR IMMUNOLOGY AND IMMUNOCHEMISTRY): ANTIBODIES TO NUCLEAR AND RELATED ANTIGENS.

– AEFA / AEBM: EVALUACION EXTERNA DE LA CALIDAD (PEEC) de ANALISIS DE SEMEN y ENSAYO DE APTITUD EN BIOQUIMICA.

Validació final Facultativa

Formació i Docència

Homologació Proveïdors

Control i Manteniment Instrumental

 • RECURSOS HUMANS (RRHH)
 • ATENCIÓ AL PÚBLIC
 • SECRETARIA
 • ADMINISTRACIÓ / COMPTABILITAT
 • COMPRES / PROVEÏDORS
 • COMANDES / MAGATZEM
 • CONTROL GESTIÓ
 • ATENCIÓ COMERCIAL / VISITADORS MÈDICS
 • RELACIÓ AMB MÚTUES
 • MARKETING / PUBLICITAT
 • MARKETING / PUBLICIDAD

On estem


Estem molt a prop de vosté

Serveis


Vocació de servei, la nostra raó de ser

Mútues


Treballem amb la majoria de mútues

Pressupost


Consulti'ns sense compromís

LAB DURAN BELLIDO