A través d’aquest servei els professionals mèdics podran còmodament consultar els resultats de les analítiques peticionadas, mitjançant un accés segur amb totes les garanties de confidencialitat. El nostre servei de consulta web utilitza un sistema d’encriptació SSL, per la qual cosa les dades viatgen amb seguretat a través de la xarxa, complint amb tots els requisits del Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques en el que respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel que es deroga la Directiva 95/46/CE.

Per a això, mdb laboratori d’anàlisis clíniques S.A. subministra al professional mèdic unes claus confidencials (usuari i contrasenya) per accedir al resultat de les anàlisis dels seus pacients, i això prèvia autorització per part del pacient lliurada per escrit en el moment de l’extracció o recollida de la mostra, comprometent-se, així mateix, a adoptar les mesures necessàries d’índole tècnica i organitzativa que garanteixin la seguretat de les dades de caràcter personal i evitin la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat.

El professional mèdic no podrà cedir els resultats analítics sota cap concepte a altres persones, quedant obligat al secret professional respecte de qualsevol de les dades de caràcter personal a les que tingui accés a causa de l’exercici de la seva activitat. Aquesta obligació subsistirà encara resolt el present contracte, tractant-se doncs, d’una obligació indefinida.

Els resultats es descarregaran en format PDF. Si no té instal · lat l’Adobe Reader, feu clic aquí per descarregar-lo de forma gratuïta a la seva pàgina web.

On estem


Estem molt a prop de vosté

Serveis


Vocació de servei, la nostra raó de ser

Mútues


Treballem amb la majoria de mútues

Pressupost


Consulti'ns sense compromís

LAB DURAN BELLIDO