A través d’aquest servei podrà còmodament consultar els resultats de les seves analítiques mitjançant un accés segur amb totes les garanties de confidencialitat. El nostre servei de consulta web utilitza un sistema d’encriptació SSL, pel que els seus dades viatgen amb seguretat a través de la xarxa, complint amb tots els requisits del Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques en el que respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel que es deroga la Directiva 95/46/CE.

laboratori catbio, S.L. introdueix a la seva pàgina web els resultats de les seves anàlisis clíniques, als quals podrà accedir amb caràcter restringit a través d’unes claus confidencials (Usuari: Els vuit dígits del seu document nacional d’identitat o document anàleg i contrasenya: La referència del seu resguard de recollida de l’anàlisi sense la data que consta a la mateixa), sense perjudici de la possibilitat d’exercitar gratuïtament els drets d’accés, rectificació, cancel · lació, oposició i el dret a l’oblit, a la limitació i a la portabiliat previstos al Reglamento (UE) 2016/679  anteriorment esmentat, davant el nostre Departament d’Administració  amb l’adreça de correu electrònic catbio@labcatbio.com i amb domicili en C / Urgell, nº 161, Baixos de Barcelona (08036).

Els resultats es descarregaran en format PDF. Si no té instal · lat l’Adobe Reader, feu clic aquí per descarregar-lo de forma gratuïta a la seva pàgina web.

Acceptar

On estem


Estem molt a prop de vosté

Serveis


Vocació de servei, la nostra raó de ser

Mútues


Treballem amb la majoria de mútues

Pressupost


Consulti'ns sense compromís

LAB DURAN BELLIDO