A través de les dades de caràcter personal facilitades vostè consenteix explícitament a laboratori catBio, S.L, que els inclogui en un fitxer que es troba degudament inscrit en l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, per al seu tractament, amb la finalitat d’estudiar els seus suggeriments i intentar solucionar les possibles incidències. El responsable del fitxer és laboratori catBio, S.L., con domicilio en C/Urgell, 161, bajos, 08036, de Barcelona, al qual es pot dirigir (Departament Atenció al Client,) en qualsevol moment, per exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació, oposició , o l’oblit, a la limitació i a la portabilitat, previstos en el Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46 / CE, així com retirar el seu consentiment, drets que també podrà exercir en la següent adreça de correu electrònic: catbio@labcatbio.com. Per contactar amb el Delegat de Protecció de Dades ha de fer-ho per mitjà de la següent adreça: dpd@catbio.com.

LAB DURAN BELLIDO