Les aigües residuals no domèstiques abocades al sistema públic de sanejament han de complir uns criteris microbiològics i fisicoquímics concrets recollits en la legislació actual, que en últim terme, pretenen disminuir l’efecte nociu sobre el medi ambient i la salut de les persones.

Anàlisis d'aigua de piscina (R.D. 742/2013)

Resultats en 5 dies laborables.

48,40 €/mostra.

Anàlisis d’aigua de piscina (Decret 95/2000)

Resultats en 5 dies laborables.

60,50 €/mostra.

LAB DURAN BELLIDO